Обяви за продажби
  Производство по несъстоятелност »  Обяви за продажби »  Предстоящи продажби
Дата     26.09.2013
Място     гр. София, бул. “Христо Ботев” № 48, ет. 3
Синдик     Христо Желязков Христов
Дело номер, съд     т.д. 72/2012, Окръжен съд София
Длъжник     “Европрефабрикати България” АД, с. Равно поле, Софийска област в несъстоятелност
Ред на продажбата     продажба по реда на чл. 718 от ТЗ
Начин на продажбата пордажба на имуществото като цяло
Приложения     123.pdf

Христо Желязков Христов - Синдик на “Европрефабрикати България” АД - в несъстоятелност, с. Равно поле, Софийска област, обявено в несъстоятелност по т. д. № 72/2012 г. на Софийски окръжен съд, с ЕИК 131372964

ОБЯВЯВА на интересуващите се, че 26.09.2013 година в гр. София, бул. “Христо Ботев” № 48, ет. 3 ще се проведе продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ  на имуществото на Европрефабрикати България АД (в несъстоятелност) КАТО ЦЯЛО, включващо следното:

1. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в с. Равно поле, Софийска област, общ. Елин Пелин, Индустриална зона Верила:

ТЕРЕН с обща площ от 46 852 кв. м., съставен от:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ IV от кв. 4, с площ  42 140 кв. м., отреден за складова и производствена дейност от землище Равно поле;

НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НУПИ пл. №132002, с площ 2 500 кв. м., представляващ изоставена нива от местността „Бранището“, землище „Равно поле“;

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ пл. № №132001 с площ 2 212 кв. м., представляващ изоставена нива от местност „Бранището“, землище Равно поле;

СГРАДИ, построени в гореописания терен:

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - масивна сглобяема стоманобетонова сграда на два етажа със ЗП - 342.50 м2 и РЗП - 685 м2;

ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС - масивна сглобяема стоманобетонова сграда на един етаж с височина около 6 метра, с обща ЗП 5 208,30 м2, състояща се от следните подобекти: АРМИРОВЪЧЕН ЦЕХ  със ЗП 1 315 м2, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ със ЗП 2 109 м2, БЕТОНОВЪЗЕЛ  със ЗП 283,50 м2, РАМПА ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ със ЗП 400 м2, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ със ЗП 2 109 м2, КОТЕЛНО със ЗП 97,20 м2, ЛАБОРАТОРИЯ, ОФИС, ЕЛ. ТАБЛО И ПОДДРЪЖКА  със ЗП 103,60 м2, КЛЕТКИ ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ НАФТЕКС - 5 броя със ЗП 900 м2;

ОТКРИТ СКЛАД С МОСТОВ КРАН 20 т. - масивна сглобяема стоманобетонова сграда на един етаж с височина около 6 метра, без покривна конструкция и без оградни стени със ЗП 1 843.80 м2;

ЦПС и ЦРП, едноетажна масивна монолитна сграда със застроена площ със ЗП 598 м2;

СКЛАД ЗА СУРОВИНИ ТИП ХОЛАНДСКИ - едноетажна сглобяема от леки стоманени дъгови двуставни рамки, със ЗП 332 м2;

РАЗШИРЕНИЕ към производствено хале и покрит склад - масивна сглобяема стоманобетонова сграда на един етаж с височина около 6 метра, без покривна конструкция и без оградни стени със ЗП 1 277 м2;

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ за ЕО и ПО“ и „Къща МВР - 1“ (разрушени).

2. ДМА - машини и съоръжения- съгласно приложение към настоящото обявление (прикачения файл).

Цялото имущество е с пазарна  оценка 7 293 763 лв. (седем милиона двеста деветдесет и три хиляди седемстотин шестдесет и три лева). Началната тръжна цена, при вторият търг с явно наддаване, на който не са се явили купувачи, е била  5 835 010.40 лв. 

Книжата по търга са на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден  до деня, предхождащ датата за приключване на преговорите, в канцеларията на синдика в гр. София, бул. “Христо Ботев” № 48 ет. 3.

Имуществото, обект на продажба, описано по-горе, може да бъде огледано всеки работен ден до деня, предхождащ търга, от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието и след предварителна договорка с Румен Георгиев тел. 0888 64 98 46 и/или Стефан Христов, тел. 0888 24 10 29.

Ако до 25.09.2013 год. постъпят повече от едно предложение за покупка на имуществото, на 26.09.2013 год.  от 11 часа ще се проведе явен търг.

Прякото договаряне се извършва чрез съпоставяне на предложените цени в офертите на всички  кандидати, като се пристъпва към явен търг с начална цена равна на най-високата цена, предложена в подадените оферти. Всяко наддавателно предложение при явния търг се вписва от синдика в наддавателен лист, а наддавачът се подписва срещу извършения от синдика запис. Всяко следващо наддавателно предложение трябва да бъде с поне 1 000 лева по-високо от предходното. Времето от едно до друго наддавателно предложение не може да бъде повече от две минути.

Спечелилият преговорите купувач следва да внесе цената, отчитайки вече внесения задатък, в договорения срок, считано от датата на преговорите. При невнасяне на цената в този срок ще бъде поканен купувачът, който е предложил следващата най-висока цена.

Разноските за такси по прехвърлянето, данъци, съдебни такси, банкови комисионни, преписи , както и други подобни са за сметка на купувачите и се заплащат отделно.

Телефон за контакти: 02 980 74 69, 0888 37 30 66.