Обяви за продажби
  Производство по несъстоятелност »  Обяви за продажби »  Предстоящи продажби
Дата     09.05.2013
Място     канцеларията на синдика в гр. София, бул. “Патриарх Евтимий” № 31, ет.3
Синдик     Марияна Иванова Николова
Дело номер, съд     т.д. 72/2012, Окръжен съд София
Длъжник     “Европрефабрикати България” АД, с. Равно поле, обл. София в несъстоятелност
Ред на продажбата     продажба по реда на чл.717а - 717е от ТЗ
Начин на продажбата продажба на имущество като цяло
Приложения     Pr.pdf

Марияна Иванова Николова - синдик на “Европрефабрикати България” АД /в несъстоятелност/, ЕИК-131372964, със седалище и адрес на управление  с.Равно поле, Софийска област, община Елин Пелин, Индустриална зона Верила, ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на основание решение на СОС, 3 състав, търговско отделение от 14.03.2013 г., решение на събранието на кредиторите от 12.03.2013 г. и Определение на СОС, 3 състав от 18.04.2013 г., постановени по т.д. №72/12 г., по реда на чл. 717а - чл. 717е от ТЗ, в канцеларията на синдика в гр. София, бул. “Патриарх Евтимий” №31, ет.3, ще се проведе ПРОДАЖБА на имуществото на Европрефабрикати България АД (в несъстоятелност) КАТО ЦЯЛО, включващо следното имущество:

1.НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в с.Равно поле, Софийска област, общ.Елин Пелин, Индустриална зона Верила:

- ТЕРЕН с обща площ от 46 852 кв.м., съставен от:

- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ IV от кв. 4, с площ  42 140 кв.м., отреден за складова и производствена дейност от землище Равно поле;

-  НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НУПИ пл. №132002, с площ 2 500 кв.м., представляващ изоставена нива от местността „Бранището“, землище „Равно поле“;

 - ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ пл. № №132001 с площ 2 212 кв.м., представляващ изоставена нива от местност „Бранището“, землище Равно поле;

- СГРАДИ, построени в гореописания терен:

- АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - масивна сглобяема стоманобетонова сграда на два етажа със ЗП - 342,50 м2 и РЗП - 685,00 м.2.

-  ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС - масивна сглобяема стоманобетонова сграда на един етаж с височина около 6 метра, с обща ЗП 5 208,30 м2, състояща се от следните подобекти: АРМИРОВЪЧЕН ЦЕХ  със ЗП 1 315,00 м2, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ със ЗП 2 109,00 м2, БЕТОНОВЪЗЕЛ  със ЗП 283,50 м2, РАМПА ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ със ЗП 400,00 м2, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ със ЗП 2 109,00 м2, КОТЕЛНО със ЗП 97,20 м2, ЛАБОРАТОРИЯ, ОФИС, ЕЛ. ТАБЛО И ПОДДРЪЖКА  със ЗП 103,60 м2, КЛЕТКИ ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ НАФТЕКС - 5 броя със ЗП 900,00 м2.

- ОТКРИТ СКЛАД С МОСТОВ КРАН 20т. - масивна сглобяема стоманобетонова сграда на един етаж с височина около 6 метра, без покривна конструкция и без оградни стени със ЗП 1843,80 м.2

- ЦПС и ЦРП, едноетажна масивна монолитна сграда със застроена площ със ЗП 598,00 м.2

- СКЛАД ЗА СУРОВИНИ ТИП ХОЛАНДСКИ - едноетажна сглобяема от леки стоманени дъгови двуставни рамки, със ЗП 332,00 м2

- РАЗШИРЕНИЕ към производствено хале и покрит склад - масивна сглобяема стоманобетонова сграда на един етаж с височина около 6 метра, без покривна конструкция и без оградни стени със ЗП 1277,00 м2

- ПОМПЕНА СТАНЦИЯ за ЕО и ПО“ и „Къща МВР - 1“(разрушени).

2. ДМА - машини и съоръжения- съгласно приложение към настоящото обявление - “Pr.pdf”.

с обща оценка 7 293 763 (седем милиона двеста деветдесет и три хиляди седемстотин шестдесет и три) лева.

Продажбата ще се проведе на 09.05.2013 г.

Книжата по продажбата са на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден от 9.30 ч.до 12.30 ч. до деня, предхождащ датата на продажбата, в канцеларията на синдика в гр. София, бул. “Патриарх Евтимий” № 31, ет.3.

Имуществото, обект на продажба, описано по-горе, може да бъде огледано всеки работен ден до деня, предхождащ продажбата, от 10.00 ч.до 15.00 ч. в присъствието и след предварителна договорка с Румен Георгиев тел.0888 64 98 46 и/или Стефан Христов, тел.0888 24 10 29.

За правоучастие в настоящата продажба се внася задатък в размер на 10% /десет процента/ от оценката най-късно до последния работен ден вкл., преди деня на продажбата, по особената сметка на синдика на Европрефабрикати България АД /н/ в Първа инвестиционна банка АД, а именно: IBAN - BG07FINV91501815827875, BIC - FINVBGSF.

Предложената цена с цифри и думи, заедно с екземпляр от платежен документ за внесения задатък, копия от документи, идентифициращи наддавача и декларация, че наддавачът не попада сред лицата, които нямат право да участват в продажбата, съгласно чл.717г от ТЗ и чл.185 от ЗЗД, се подават от наддавачите в запечатан плик, в канцеларията на синдика, от 9.30 ч. до 10.00 ч. на 09.05.2013 г. Наддавателните предложения, по реда на постъпването им, ще бъдат отворени от синдика незабавно след изтичане на крайния срок за подаване на предложения, в присъствието на явилите се наддавачи.

Представителите на юридическите лица и физическите лица-търговци се идентифицират с удостоверение за актуално състояние. Физическите лица се идентифицират с документ за самоличност.

Пълномощниците на наддавачите се идентифицират с изрично нотариално заверено пълномощно.      

В случай, че в продажбата участвуват чуждестранни физически или юридически лица, документите, удостоверяващи правосубектността им, следва да бъдат преведени и заверени от заклет преводач.

На основание чл. 717в, ал.5 от ТЗ наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

На основание чл. 717д от ТЗ, спечелилият купувач е длъжен в срок от 5 дни от приключване на продажбата да внесе по посочената по-горе особена сметка на синдика, предложената от него цена, приспадайки внесения задатък.

Разноските за съдебни такси, банкови комисионни и др., са за сметка на наддавача и се заплащат отделно.